אשדוד, שדרות ירושליים 18. בנין קי טאואר , קומה 4, משרד 415.
טל: 8662188 08 , פקס: 8677906 08

ביטוח רכב

ב"דורות" אנשי ביטוח ייעודיים לכל אחד מהתחומים הר"מ על מנת לתת את המענה המקצועי ביותר לצרכים הייחודיים של כל לקוח ולקוח. לרשות העובדים עומד מנוע השוואת מחירים אונליין בין חברות הביטוח השונות המאפשר מתן ההצעה המתאימה והמשתלמת ביותר לכל לקוח.

בביטוח רכב קיימים שלושה סוגי ביטוח: חובה, צד ג', מקיף.
 


ביטוח חובה:


ביטוח על-פי פקודת ביטוח רכב מנועי, נועד לכסות נזקי גוף של הנוסעים בכלי הרכב של המבוטח והולכי רגל שנפגעו עקב השימוש ברכב (תאונת דרכים). הכיסוי הביטוחי כולל את כל ההוצאות הרפואיות, פיצוי בגין אובדן השתכרות עד תקרה של שלוש פעמים השכר הממוצע במשק ופיצוי בגין כאב וסבל.


ביטוח צד ג' רכב:

פוליסת ביטוח צד ג' מחסה את בעל הרכב / המבוטח ומי שמורשה לנהוג ברכב לגבי נזקים שנגרמו לצד שלישי כתוצאה משימוש ברכב ובאשמת נהג הרכב.

בפוליסה נקוב גבול האחריות שמשמעותו: חברת הביטוח תישא בנזקים המכוסים על פי תנאי הפוליסה עד לסכום הנקוב כגבול האחריות.

בפוליסות ביטוח צד ג' ישנה גם השתתפות עצמית בקרות מקרה הביטוח, נהוג בדרך כלל (על פי בחירת המבוטח) לבטל את ההשתתפות העצמית בתוספת תשלום לפרמיה שנתית.

ההשתתפות העצמית תבוטל רק במידה והנזק (כל ההוצאות כתוצאה מהנזק לרבות שכר טרחת שמאי) הנגרם לצד ג', יעלה על גובה ההשתתפות העצמית המקורית.

נהוג לרכוש פוליסת ביטוח צד שלישי יחד עם שרותי דרך וגרירה, תיקון שבר שמשות, רדיו חליפי. תוספות אלו אינן מכוסות בתנאי הפוליסה לפי החוק. על המבוטח לבדוק האם הן כלולות בפוליסה וניתנות בחינם, או שאולי יש דרישה להוסיף תשלום נוסף לפרמיה, כדי לכסות אותן מבחינה ביטוחית.

 

ביטוח מקיף לרכב:

ביטוח מקיף לרכב בראש ובראשונה כולל בבסיסו את ביטוח צד ג' ובנוסף מורחב בכיסויים הבאים: אש, ברק, התפוצצות, התלקחות, התנגשות מקרית, התהפכות, תאונה, גניבה שבעקבותיה לא נמצא הרכב במשך 30 ימים, שיטפון, סערה וסופה, התפרצות הר געש, מעשה זדון. הפוליסה גם מורחבת לכסות הוצאות (מוגבלות בסכום) להגנה משפטית וכן הוצאות לגרירת הרכב ממקום האירוע למוסך הקרוב.

החל מחודש מאי 2004 החלו במכירת ביטוח מקיף עם גניבה וללא גניבה , עם תאונה וללא תאונה כך שניתן לרכוש ולבטל כיסויים בביטוח המקיף .

הרחבות נוספות:ההרחבות שניתן לרכוש בביטוח רכב צד ג':

 • גרירה
 • שמשות
 • רדיו טייפ
 • הרחבות ביטוח צד ג' בשל נזקי גוף (שאין לבטחם בביטוח חובה)
 • הגנה משפטית
 • ביטול השתתפות עצמית

ההרחבות שניתן לרכוש בביטוח רכב מקיף:

 • גרירה
 • שמשות
 • רדיו טייפ
 • רכב חלופי

הרחבת ביטוח אחריות צד שלישי בשל נזקי גוף (שאין לבטחם בביטוח חובה)

 • אביזרים נוספים
 • רכב חדש תמורת ישן

ביטוח רכב וירידת ערך


בסקר שערכנו בין קהל מבוטחים שפנו למשרדינו לקבלת הצעה עבור ביטוח רכב נמצאו לקוחות בודדים שהיו ערים להשתתפות עצמית מסוג ירידת ערך בביטוח רכב. הפיקוח על הביטוח התיר לחברות הביטוח לגבות בגין ירידת ערך לאחר נזקי תאונה החל מ- 1.5% משווי הרכב ביום מקרה ביטוח.

לדוגמא ביטוח רכב: נקבע ירידת ערך לרכב שמחירו לפי מחירון לוי יצחק 100,000 ₪ השתתפות העצמית הנוספת מעבר להשתתפות העצמית הרגילה סך 1500 ₪. יוצא שהלקוח משלם פעמיים השתתפויות עצמיות בגין אותו הנזק. אנחנו פוגשים במקרים רבים בהם סוכנים המגדילים את ההשתתפות עצמית ל 5% בירידת ערך על מנת להעניק למבוטח הנחה נוספת ברכישת הביטוח. במקרה שצוין לעיל יילקח עבור ירידת ערך סך 5000 ₪. להלן ציתות מתוך פוליסת רכב תיקני:
השתתפות עצמית לנזק של ירידת ערך
מכל פיצוי המגיע לפי פרק 1 ינוכה סכום השווה ל- 1.5% משווי הרכב (להלן:"השתתפות עצמית בסיסית") זולת אם בחר המבוטח בחתימתו על נספח נפרד לטופס הצעת הביטוח (להלן: "נספח ירידת ערך") בהשתתפות עצמית אחרת שהציע לו המבטח והדבר נרשם בדף הרשימה. לא חתם המבוטח על נספח ירידת ערך שבו בחר בהשתתפות עצמית שהציע לו מבטח, תחול ההשתתפות העצמית הבסיסית על נזק של ירידת ערך, בכל מקרה ביטוח, ואולם המבוטח יהיה רשאי לשנות את שיעור ההשתתפות העצמית הבסיסית, למפרע מיום תחילת תקופת הביטוח, אם יודיע על כך למבטח תוך 30 ימים מקבלת בדף הרשימה שבו צוינה השתתפות עצמית בסיסית, הודיע המבוטח על שינו כאמור יחולו דמי הביטוח בהתאמה מתחילת תקופת הביטוח.

לקוחות רבים מדי אינם מודעים לשוני הרב בכיסוי הביטוח. לצערנו הביטוח המקיף לרכב נתפס אצל רוב הציבור כמוצר אחיד שמה שמבדל אותו הינו המחיר בלבד. ביטוח רכב מורכב יותר ממה שהלקוח הממוצע מבין. ביטוח מקיף זה לא רכב חליפי, גרירה, שמשות ורדיו לידיעת קוראינו.

 

 

קשר
שם:
דוא"ל:
טל:
הנדון:
:
חדשות