אשדוד, שדרות ירושליים 18. בנין קי טאואר , קומה 4, משרד 415.
טל: 8662188 08 , פקס: 8677906 08

חדש! מחשבון ביטוח משכנתא

 הנחה ב-3 שנים הראשונות למצטרפים לביטוח שפנו דרך האתר.

כיסוי ביטוח נוסף - ללא עלות: צד שלישי עד 500000 ₪

3 שנים האחרונות של הביטוח משכנתא ע"ח החברה *** ( מעל 15 שנות וותק )

***************  מחשבון ***************

מה זה ביטוח משכנתא?

תשלום יתרת ההלוואה למלווה, במקרה מות הלווה מכל סיבה שהיא.
אם לאחר תשלום יתרת ההלוואה נותרו כספים הם ישולמו למוטבי המבוטח הרשומים בפוליסה.

מדוע צריך ביטוח משכנתא?

אדם שלקח על עצמו הלוואות גדולות – מותו עלול להפיל על התלויים בו, בנוסף לאבדן ההכנסה שלו, גם את נטל חובותיו. לכן, רצוי שבמקרה של מות הלווה יובטח החזר ההלוואה, על ידי חברת הביטוח.

פרמיה:

הפרמיה נקבעת בהתאם לנתוני המבוטח (גיל, מין, עיסוק, עישון, מצב בריאותי) ונתוני ההלוואה:

  • · יתרת ההלוואה
  • · תקופה נותרת לתשלום
  • · ריבית

סכום ביטוח = יתרת ההלוואה

תקופת הביטוח:

גיל כניסה מרבי - 64
תוקפו המרבי של הנספח עד גיל 80 של המבוטח (ברוב חברות הביטוח עד גיל 65, בבנקים עד גיל 55).

מקרים בהם פטורה החברה מתשלום סכום הביטוח:

החברה תהיה פטורה מלשלם את סכום הביטוח אם מות המבוטח נגרם עקב התאבדותו בשנת הביטוח הראשונה.

הטבות מס:

מבוטח אשר רכש ביטוח פירעון הלוואה לעצמו, בן/ בת זוג, ילדו, או הורהו זכאי לקבל החזר בשיעור 25% מהפרמיה.

סכום הביטוח המשולם למוטבים בקרות מקרה המוות פטור ממס.

הגדרות:

לוח סילוקין - לוח המפרט את יתרות ההלוואה (בהתאם לסכום ההלוואה, ריבית, תקופה) בתום כל שנה במשך תקופת ההלוואה.
יתרת ההלוואה - סכום הכסף לרבות חוב של עד 12 חודשי פיגור בהחזר ההלוואה שיהיה המבוטח חייב למלווה בגין ההלוואה בעת קרות מקרה הביטוח בהתאם ללוח הסילוקין.
מוטב בלתי חוזר - מי שרשום בפוליסה כמוטב ולא ניתן לשנות רישום זה ללא אישורו. בניגוד למוטב רגיל שבעל הפוליסה יכול לשנותו על פי רצונו מעת לעת.
מלווה - בנק, חברת ביטוח או כל מוסד פיננסי אחר אשר הלווה למבוטח הלוואה, ונקבע בנספח זה כמוטב בלתי חוזר.
 

קשר
שם:
דוא"ל:
טל:
הנדון:
:
חדשות